พช.จันทบุรี ร่วมประชุมหารือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2565 และกิจกรรมสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬาเชื่อมสามัคคี ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

📣📣📣พช.จันทบุรี ร่วมประชุมหารือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2565 และกิจกรรมสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬาเชื่อมสามัคคี ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

🗓วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

💢นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมหารือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2565 และกิจกรรมสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬาเชื่อมสามัคคี ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว) โดยมีนางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผู้ตรวจการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Clound Meeting

📝วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน และในโอกาสที่ กรมการพัฒนาชุมชนก้าวย่างอย่างมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 60 กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพลังในการสร้างชุมชน พัฒนาชุมชน ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างสัมพันธภาพในองค์กรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และ 2) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของบุคลากร ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถสร้างคุณประโยชน์ ต่อชุมชนและสังคม และกำหนดดำเนินการตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565

💢ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ คือ การหารือกำหนดการประชุมหารือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2565 และแนวทางการกิจกรรมสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬาเชื่อมสามัคคี ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ซึ่งมีกำหนดดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2565

#CDD
#Big data
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change For Good

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

📸📝 ภาพ/ข่าว… สำนักงานพัฒนาชุมชนจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)