พช.จันทบุรี ต้อนรับคณะกรรมาธิการด้านการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา ลงพื้นที่ดูงานกลุ่มเครื่องสำอางสมุนไพร Dewa by Kunthep ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจันทบุรี

📣📣📣พช.จันทบุรี ต้อนรับคณะกรรมาธิการด้านการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา ลงพื้นที่ดูงานกลุ่มเครื่องสำอางสมุนไพร Dewa by Kunthep ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจันทบุรี

🗓วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้า Dewa By Kunthep อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

💢นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการอำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่าใหม่ เกษตรอำเภอเมือง ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี กลุ่มผู้ประกอบการโอทอป ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนจันทบุรีให้เป็นเมืองสมุนไพร แหล่งวัตถุดิบ ผู้ผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรสู่ตลาดสากล โดยคณะกรรมาธิการฯ จะรวบรวมปัญหาอุปสรรคและปัจจัยสู่ความสำเร็จของจังหวัด เพื่อรายงานต่อรัฐสภา ให้การสนับสนุนจังหวัดจันทบุรีต่อไป

▶️ในการนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอแนะให้ส่งเสริมการตลาดออนไลน์เป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้สนับสนุนการนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนได้นำสมุนไพรมาแปรรูปเป็นเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ ยกระดับการนำสมุนไพรมาใช้ประทินผิว และมีมาตรฐานความปลอดภัยทัดเทียมผลิตภัณฑ์ที่นิยมนำเข้าจากต่างประเทศ

💢ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ขอให้ทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่จันทบุรี ได้เข้ามามีบทบาทในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร รวมทั้ง ให้ความรู้แก่วิสากิจชุมชนในการแปรรูปสินค้าและส่งเสริมการนำวัตถุดิบปลอดสารฆ่าแมลงมาใช้ในการผลิต และขอบคุณจังหวัดจันทบุรีที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางมาในครั้งนี้

#CDD
#Big data
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change For Good

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

📸📝 ภาพ/ข่าว… สำนักงานพัฒนาชุมชนจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)