พช.จันทบุรี ขับเคลื่อนวาระ”แก้จนคนจันท์” จับมือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมพุ่งเป้าแก้จนให้คนจันท์พ้นจนภายใน ปี 2565 

📣📣📣พช.จันทบุรี ขับเคลื่อนวาระ”แก้จนคนจันท์” จับมือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมพุ่งเป้าแก้จนให้คนจันท์พ้นจนภายใน ปี 2565

🗓วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี

💢นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางจุฑาพร บูรณวังศิลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และพนักงานเฉพาะกิจประจำกลุ่มงานฯ เข้าร่วมการประชุมวาระขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของพัฒนาสังคมในระดับจังหวัดและอำเภอ โดยมีนายพัฒนคมณ์ ภู่ประเสริฐ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมฯ ระดับอำเภอ รวม 10 อำเภอร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานตามภารกิจ กิจกรรมโครงการของแต่ละหน่วยงานดังนี้

1.แผนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565

2. ผลการให้ความช่วยเหลือของ พมจ.และพมอ.ในเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565

3. แนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างพัฒนาการอำเภอกับพัฒนาสังคมฯอำเภอและ ศจพ.อ.

4.การบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัดในสายการบังคับบัญชาของรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

📝ในการนี้ ที่ประชุมมีมติให้ใช้ข้อมูลจาก TPMAP เป็นฐานข้อมูลหลักในการประเมินผลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย โดยแยกรูปแบบการให้ความช่วยเหลือเป็น 2 ส่วน คือ แต่ละส่วนราชการช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายในปี 2565 แบบเดิมๆ กับแต่ละส่วนราชการวางแผนการให้ความช่วยเหลือร่วมกันในระดับอำเภอ โดยให้ทีมปฎิบัติการฯ รับผิดชอบพุ่งเป้าแก้ไขปัญหาให้แต่ละครัวเรือนตามเป้าหมายแบบเล็งผลเลิศ 100 % ของจังหวัดจันทบุรี

💢ทั้งนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่าย ที่เสียสละเวลามาร่วมวางแผนการขัยเคลื่อนงานในปี 2565 ร่วมกัน

#CDD

#Big data

#ศจพ.

#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Change For Good

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

📸📝 ภาพ/ข่าว… สำนักงานพัฒนาชุมชนจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)