พช.จันทบุรี รับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 และรับการตรวจติดตามการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

📣📣พช.จันทบุรี รับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 และรับการตรวจติดตามการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

🗓วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

✍️นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประกวดกิจกรรม “การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565” โดยมีนายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และนางสาวชลทิชา เหมวรชาติ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาฯ การคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

🎯 จังหวัดจันทบุรี มีข้าราชการในสังกัด ที่เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 ประเภทได้แก่

1) ประเภทพัฒนาการอำเภอ จำนวน 1 คน คือ นายสมพงษ์ จวงพันธ์ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสอยดาว

2) ประเภทวิชาการ จำนวน 1 คน คือ นางสาวชิดชนก ทวิชัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

3) ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน จำนวน 1 คน คือ นายมารุต เนินหาด ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว

💢ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณา และให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมินคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย

📌ในช่วงบ่าย นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมทั้งพูดคุยเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข การสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดต่อไป

▶️และเวลา 15.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการจังหวัดได้ลงพื้นที่ติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการในพื้นที่อำเภอสอยดาว โดยร่วมกับ ศจพ.อ.สอยดาว ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 จากฐานข้อมูล TPMAP ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จำนวน 2 ครัวเรือน โดยมอบถุงยังชีพซึ่งสนับสนุนโดยกาชาดจังหวัดจันทบุรี และมอบเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อนำไปเพาะปลูกสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน และเยี่ยมชมผลผลิตจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับครัวเรือน (House hold Lab Model for quality of life : HLM) หรือโคกหนองนาอำเภอสอยดาว จำนวน 1 แปลง คือ แปลงนายดำรงรักษ์ โชติช่วง บ้านซับตาหัน หมู่ที่ 5 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว

📝โดยมีนายสมพงษ์ จวงพันธ์ พัฒนาการอำเภอสอยดาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และนายดำรงรักษ์ โชติช่วง เจ้าของแปลงฯ ได้ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมแปลง ซึ่งแปลงแห่งนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาอำเภอสอยดาวและนายดำรงรักษ์ โชติช่วง ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายโคกหนองนาอำเภอสอยดาว เพื่อการขับเคลื่อนแปลงโคกหนองนาอำเภอสอยดาวให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดระยะเวลา 5 ปี จากการติดตามในครั้งนี้พบว่า ไม้ 5 ระดับ และพันธุ์พืชต่างๆ ที่ปลูกไว้ เริ่มเจริญเติบโต ส่งผลให้ทั้งแปลงเขียวขจีและเริ่มมีผลผลิตที่รอการเก็บเกี่ยว รวมถึงสระน้ำสามารถรองรับและกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่า หากมีฝนตกเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้น้ำในสระมีปริมาณเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการใช้งานทั้งแปลงได้ตลอดปีอย่างแน่นอน

💢โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมปลูกต้นพะยูง ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น และมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่สวนป่าเพิ่มเติมให้แก่แปลงโคกหนองนาแห่งนี้อีกด้วย

 

#โคกหนองนาโมเดล

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#Bigdata

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Change For Good

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

📸📝 ภาพ/ข่าว…สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)