พช.จันทบุรี พิจารณาคัดเลือกการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

📢📢พช.จันทบุรี พิจารณาคัดเลือกการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

🗓วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

💢💢นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565
พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นางสาววีรยา สาระเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, ผู้แทนกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายวันชัย เครือเตชา นักวิชาการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 จำนวน 2 ประเภท ได้แก่
📍1) สุดยอด Prototype “ต้นแบบการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้”
📍2) หน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น “สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้”

🔎🔎ทั้งนี้ การจัดการความรู้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด

#การจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#cdd
#Change For Good

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

📸📝 ภาพ/ข่าว… สำนักงานพัฒนาชุมชนจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)