พช.จันทบุรี ร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565

📢📢พช.จันทบุรี ร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565

🗓วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

📌📌นายวิฑูรย์ นวลนุกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

💢💢นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นางสาววีรยา สาระเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, ผู้แทนกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด นักพัฒนาชุมชน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง💢💢

🔎🔎ในการนี้ การประชุมมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

📍ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

📍ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทย

📍การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนัก/กอง/ศูนย์ศึกษาฯ

📍การติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2564

✨️✨️ในการนี้ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ประชุมหารือเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดทำข้อมูลการขจัดความยากจนฯ ร่วมกับพัฒนาการจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถใช้พัฒนาครัวเรือนเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

#กรมการพัฒนาชุมชน

#cdd

#Change For Good

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

📸📝 ภาพ/ข่าว… สำนักงานพัฒนาชุมชนจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)