พช.จันทบุรี ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 4/2565

📣📣พช.จันทบุรี ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 4/2565

🗓วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

📌📌 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา รอดเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 4/2565

🔎🔎โดยการประชุมครั้งนี้ มีวาระสำคัญประกอบด้วย

📍1. การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

📍2. ผลการดำเนินงานรายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัมนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563

📍3. โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงินและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้

📍4. การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

✨️✨️ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ขอให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และติดตามสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้

🚩1.ติดตาม ให้คำแนะนำ กำลังใจแก่ลูกหนี้สอบถามความเป็นอยู่ลูกหนี้

🚩2.ตรวจสอบ ระยะเวลาการครบกำหนดชำระหนี้/อายุความ

🚩3.ตักเตือน กรณีหนี้ใกล้ครบกำหนดชำระ โดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จในการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ ภาพรวมทั้งประเทศไม่เกินร้อยละ 5

💢💢ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาววีรยา สาระเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางสาวชิดชนก ทวิชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางสาวนิภาพร อินทวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวณัฐวรรณ แดงจันทึก นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี💢💢

#Womenfund

#CDD

#Big data

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Change For Good

🌈เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

📸📝 ภาพ/ข่าว… สำนักงานพัฒนาชุมชนจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)