พช.จันทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 6/2565

📢📢 พช.จันทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 6/2565

🗓 วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

📌📌นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 6/2565 โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

💢💢ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาววีรยา สาระเกตุ ผู้อำนวยการประสานงานและสนับสนุน การบริหารงานพัฒนาชุมชน นางสาวชิดชนก ทวิชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
📍1.สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
📍2.การดำเนินงานด้านฐานข้อมูลองค์กรและการเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2.1ฐานข้อมูลและเป้าหมายการเพิ่มสมาชิกประเภทองค์กรสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.2ฐานข้อมูลและเป้าหมายการเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
📍3. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจันทบุรี
📍4. ผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565
5. การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

✏️✏️อีกทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1โครงการ

✨️✨️ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

#Womenfund
#CDD
#Big data
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change For Good

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

📸📝 ภาพ/ข่าว…สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)