พช.จันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

📢📢พช.จันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

🗓วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

🔶️🔸️นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3/2565
📌📌โดยมี นายธนู อนัญญพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

🔎🔎การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างภาคเอกขน ภาคประชาชนและภาครัฐ รวมทั้งการประสานและขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ รวมทั้งชี้แจงการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และแผนการดำเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีในการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มงาน (เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน) 💰📊

#cdd
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change For Good

💢60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”💢

📸📝 ภาพ/ข่าว… สำนักงานพัฒนาชุมชนจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)