พช.จันทบุรี ลงพื้นที่ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการสร้างบ้านห่วงใยจากใจ GLO และเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์ทอผ้าบ้านคลองบอน

📢📢พช.จันทบุรี ลงพื้นที่ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการสร้างบ้านห่วงใยจากใจ GLO และเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์ทอผ้าบ้านคลองบอน

🗓วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.

🔶️🔸️นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางจุฑาพร บูรณะวังศิลา และนางสาวบุษกร โพธิ์หา ลงพื้นที่ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการสร้างบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565

📌📌โดยมี นายชยากร หมอดี พัฒนาการอำเภอโป่งน้ำร้อน นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

🔎🔎ด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GL0 ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบ TPMAP ในการนี้ จังหวัดจันทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการบ้านห่วงใจจากใจ GLO ประจำปี 2565 ในพื้นที่อำภอโปงน้ำร้อน จำนวน 1 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

💢💢หลังจากนั้น นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ได้เดินทางไปศูนย์ทอผ้าบ้านคลองบอน ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์ทอผ้าบ้านคลองบอน ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565

✨️✨️นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่าต้องขอขอบคุณประธานกลุ่มทอผ้าและสมาชิกกลุ่มทอผ้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในการขับเคลื่อนศูนย์ทอผ้าบ้านคลองบอนให้เกิดขึ้นและเป็นการสืบสานอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าของจังหวัดจันทบุรีกลับคืนมา รวมทั้งยังเป็นการทอผ้าลายประจำจังหวัดจันทบุรีลายปัญจจันทบูรที่ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรีได้ส่งเสริมสนับสนุนทั้งงบประมาณและเพิ่มทักษะฝีมือให้กลุ่มในการส่งเสริมภูมิปัญญาให้ชุมชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการเผยแพร่ผ้าจันทบูรให้เป็นมรดกสู่ลูกหลานต่อไป และให้กำลังใจกลุ่มชื่นชมกลุ่มให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจและภูมิใจในการสืบสานการทอผ้า เพื่อให้เป็นสิริมงคลกับกลุ่มทอผ้า ในวันที่ 25 กันยายน 2565 จะเป็นพิธีเปิดศูนย์ทอผ้าบ้านคลองบอน โดยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยมาเป็นประธานในพิธีเปิดต้องขอให้ทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการเตรียมพร้อมในการเปิดศูนย์ทอผ้าดังกล่าวต่อไป

#cdd
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change For Good

💢60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”💢

📸📝 ภาพ/ข่าว… สำนักงานพัฒนาชุมชนจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)