📢📢พช.จันทบุรี รับฟังการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

🔎🔎 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565       เวลา 09.30 น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 

<<<โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้

     📍 1.การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     📍 2.การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     📍 3.แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     📍 4.สรุปผลการดำเนินงานการเงินและบัญชี ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

     📍 5. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพิจารณา ลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2565 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 

     📍 6. การยืนยันยอดลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

        ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาววีรยา สาระเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางสาวชิดชนก ทวิชัย นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Change For Good

💢60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

📷 ภาพ/ข่าว โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)