📢📢 ประกาศจังหวัดจันทบุรี ✨ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ ✨✨

📌 จังหวัดจันทบุรี ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ ในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัว เพื่อจัดทำเอกสารหลักฐานบันทึกข้อตกลงการจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 📝📝

(Visited 1 times, 1 visits today)