พช.จันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.
นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางรสนา หลีน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางสาวชิดชนก ทวิชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสะอาด อุดมศรีลาภ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจันทบุรี และมีคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและผู้แทนสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ร่วมประชุมเพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ (ห้องประขุม 2) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

โดยการประชุมมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
– การดำเนินงานด้านการเพิ่มสมาชิกประเภทองค์กรสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– การดำเนินงานด้านการเพิ่มสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจันทบุรี
– พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 3 โครงการ

ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

📷 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition
#FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll
#ChangeforGood
💢60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”💢

(Visited 1 times, 1 visits today)