รายนามพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

Share

ลำดับที่             ชื่อ- สกุล ห้วงระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายบุญสม   ชมชื่น พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2516
2 นายสมศักดิ์  สันทัด พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2520
3 นายสมศักดิ์  สาครเสถียร 1 ก.ค.2521 – 5 พ.ค. 2526
4 นายทิวัฒน์  เจริญรัตน์ 6 พ.ค.2526 – 18 ก.ย.2532
5 นายสวัสดิ์  พินิจชัย 19 ก.ย.2532 – 31 มี.ค.2533
6 นายประสิทธิ์  ศรีจารุพฤกษ์ 1 เม.ย.2534  - 2 ต.ค. 2535
7 นายสมศักดิ์  รามสูตร  3 ต.ค.2535 – พ.ศ.2537
8 นายจรัมพร  ประถมบูรณ์ พ.ศ.2537  -  พ.ศ.2539
9 นายสงคราม  มุกดาสนิท 16 ต.ค.2539 – 30 ก.ย.2540
10 นายจรูญ  ศรีไพจิตร พ.ศ.2541 – พ.ศ.2542
11 นายพิสันติ์ ประทานชวโน 22 ต.ค.2542 – 10 ต.ค.2543
12 นางบุญนำ  สุวรรณโพธิ์ 11 ต.ค.2543 – 15 ต.ค.2544
13 นายมนตรี  นาคสมบูรณ์ 16 ต.ค.2544 – 2 ม.ค.2546
14 นายยุทธศาสตร์  วิยาภรณ์ 18 ก.พ.2546 – 27 ธ.ค.2550
15 นายสินชัย  ถนอมสิน 11 ธ.ค.2551 – 18 ก.พ.2553
16 นายสายันต์  มังคละไชยา 19 ก.พ.2553 – 30 ก.ย.2553
17 นางสาวสุนันทา  ภู่สุวรรณ์ 11 ก.ค.2554 – 30 ก.ย.2555
18 นายวินัย  พันธุ์อยู่ 11 ม.ค.2556 – 17 ม.ค.2559
19 นายวิษณุ  ไมตรีรักษ์ 8 ก.พ.2559 – 30 ก.ย.2560
20 นายวิเศษ  ศรีวะสุทธิ์ 30 มี.ค.2561 – 21 มิ.ย.2562
21 นายสมบูรณ์ หอมเอนก 5 ส.ค.2562 – 30 ก.ย.2563
22 นายอดิศร  สุทธิเลิศ 25 ก.พ.2564 – 20 พ.ย.2565
23 นางวาสนา  ไขว้พันธุ์ 21 พ.ย.2565 – 21 พ.ย.2565
24 นายจักรพันธ์  ตระการศาสตร์ 22 พ.ย.2565 – ปัจจุบัน

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (ชั้น 2 อาคารหลังเก่า) ถนนเลียบเนิน

ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โทร. 039 311565

อีเมล์ : cddchanthaburi@gmail.com

รายนามพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

ทำเนียบพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี
(Visited 1 times, 1 visits today)