โครงสร้าง/บุคลากร

Share

นายอดิศร สุทธิเลิศ

พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ฝ่ายอำนวยการ

นายทชภณ คงวิจิตร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายธนู อนัญญพร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายเสวก ทองเกิด

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาววีรยา สาระเกตุ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน การบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางนันทนิษฐ์ สวัสดิ์ภูมิ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยฯ)

นางสาวสุภาวรรณ รูปคมสันต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยฯ)

นางจุฑาพร บูรณะวังศิลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยฯ)

นางศุภาพร กาญจนวิสุทธิ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ผู้ช่วยฯ)

พ.อ.อ.โอภาส ภาคการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจินดารัตน์ เรณูมาร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชิดชนก ทวิชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศิริรัตน์ ไข่แก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นายเนวี สุขุมกาญจนะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนิภาพร อินทวงษ์

นักวิชาการการเงินและบัญชีกองทุนฯ

นางสาวนิลุมล มิ่งมูล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพัชรี สีน้อย

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐวรรณ แดงจันทึก

นิติกร

นางสาวสิริมา เจตสิริโรจน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวสุภัค พันธุ์เสนาะ

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวพัฒน์นรี แพทย์พิทักษ์

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวพิมพ์นารา สิงห์น้อย

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวกวิสรา วงค์สังวาลย์

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวกัญญาณฐ อ่อนสระทม

นักพัฒนาชุมชน

นายอมร พวงทอง

พนักงานขับรถยนต์

นายวรเมศฐ์ ฉัตรสุคนธพงศ์

นักการตลาด

นางสาวนราพร บูรณะวังศิลา

นักพัฒนาชุมชน

นายธวัชชัย พวงทอง

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวอภิญญา กองแก้ว

นักการตลาด

นางพรทิพย์ สุขนุ่ม

พนักงานทำความสะอาด

นายปณิธาน พานนา

นักการตลาด

พัฒนาการอำเภอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจันทบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขลุง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโป่งน้ำร้อน

นางสาวชณัญทิตา เนตรกลัด

พัฒนาการอำเภอเมืองจันทบุรี

นายชยากร หมอดี

พัฒนาการอำเภอท่าใหม่

นางณิชาภัทร พงษ์เจริญ

พัฒนาการอำเภอขลุง

นางดรุณี อำลอย

พัฒนาการอำเภอโป่งน้ำร้อน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายายอาม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะขาม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว

นายณัฐธวัช ผู้ล้ำเลิศ

พัฒนาการอำเภอนายายอาม

นางสุดใจ พานทอง

พัฒนาการอำเภอมะขาม

นางรสนา หลีน้อย

พัฒนาการอำเภอแหลมสิงห์

นายสมพงษ์ จวงพันธ์

พัฒนาการอำเภอสอยดาว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งหางแมว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฏ

นางอังคณา ธิติมูล

พัฒนาการอำเภอแก่งหางแมว

นางสุรางค์รัตน์ ทับที่สุด

พัฒนาการอำเภอเขาคิชฌกูฏ
(Visited 4 times, 1 visits today)