โครงสร้าง/บุคลากร

Share

นายอดิศร สุทธิเลิศ

พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

(โทร.039-311565)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ฝ่ายอำนวยการ

นายทชภณ คงวิจิตร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

(โทร.039-311565 ต่อ 17)

นายธนู อนัญญพร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(โทร.039-311565 ต่อ 20)

นายเสวก ทองเกิด

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(โทร.039-311565 ต่อ 16)

นางสาววีรยา สาระเกตุ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน การบริหารงานพัฒนาชุมชน

(โทร.039-311565 ต่อ 23)

นางนันทนิษฐ์ สวัสดิ์ภูมิ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยฯ)

นางสาวสุภาวรรณ รูปคมสันต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยฯ)

นางจุฑาพร บูรณะวังศิลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยฯ)

นางศุภาพร กาญจนวิสุทธิ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ผู้ช่วยฯ)

พ.อ.อ.โอภาส ภาคการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจินดารัตน์ เรณูมาร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชิดชนก ทวิชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศิริรัตน์ ไข่แก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นายเนวี สุขุมกาญจนะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนิภาพร อินทวงษ์

นักวิชาการการเงินและบัญชีกองทุนฯ

นางสาวนิลุมล มิ่งมูล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพัชรี สีน้อย

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐวรรณ แดงจันทึก

นิติกร

นางสาวสิริมา เจตสิริโรจน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวสุภัค พันธุ์เสนาะ

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวพัฒน์นรี แพทย์พิทักษ์

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวพิมพ์นารา สิงห์น้อย

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวกวิสรา วงค์สังวาลย์

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวกัญญาณฐ อ่อนสระทม

นักพัฒนาชุมชน

นางพรทิพย์ สุขนุ่ม

พนักงานทำความสะอาด

นายอมร พวงทอง

พนักงานขับรถยนต์

นายธวัชชัย พวงทอง

พนักงานขับรถยนต์

พัฒนาการอำเภอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจันทบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขลุง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโป่งน้ำร้อน

นางสาวชณัญทิตา เนตรกลัด

พัฒนาการอำเภอเมืองจันทบุรี

(โทร.081-8198638)

นายชยากร หมอดี

พัฒนาการอำเภอโป่งน้ำร้อน

(โทร.081-8198721)

นางณิชาภัทร พงษ์เจริญ

พัฒนาการอำเภอขลุง

(โทร.081-8198660)

นางดรุณี อำลอย

พัฒนาการอำเภอท่าใหม่

(โทร.081-8198667)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายายอาม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะขาม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว

นายณัฐธวัช ผู้ล้ำเลิศ

พัฒนาการอำเภอนายายอาม

(โทร.081-8198673)

นางสุดใจ พานทอง

พัฒนาการอำเภอมะขาม

(โทร.081-8198730)

นางรสนา หลีน้อย

พัฒนาการอำเภอแหลมสิงห์

(โทร.081-8198735)

นายสมพงษ์ จวงพันธ์

พัฒนาการอำเภอสอยดาว

(โทร.081-8198733)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งหางแมว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฏ

นางอังคณา ธิติมูล

พัฒนาการอำเภอแก่งหางแมว

(โทร.081-8198647)

นางสุรางค์รัตน์ ทับที่สุด

พัฒนาการอำเภอเขาคิชฌกูฏ

(โทร.081-8198738)

(Visited 4 times, 1 visits today)