พช.จันท์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และพิธีมอบแบบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

15 มกราคม 2564 /

16:33 น.

”พช.จันท์ ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)”

13 มกราคม 2564 /

14:06 น.

จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสมัครเดินแบบผ้าไทย เพื่อการกุศล “ร้อยรักภูมิปัญญาไทย ร้อยสายใยมนต์เสน่ห์อัญมณีจันท์” ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ เวทีกลาง งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี ปี 2563

04 ธันวาคม 2563 /

15:47 น.

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางนันทนิษฐ์ สวัสดิ์ภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขลุง ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ในการเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปัจจัยสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจฐานราก โดยพิจารณาจากนโยบายการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ณ ชมรมท่องเที่ยวชุมชนตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อย (Focus Group) แลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็นจากผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การศึกษาดูงานประมงพื้นบ้าน (การเลี้ยงหอยนางรม) เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระยะต่อไป

03 ธันวาคม 2563 /

17:10 น.

1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) กรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้ นายธนู อนัญญพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี มอบหมาย นายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจันทบุรี ร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถนำไปปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

01 ธันวาคม 2563 /

18:04 น.

พช.จันทบุรี เดินหน้าปฐมนิเทศ และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงานลูกจ้างเหมาบริการ “โคก หนอง นา โมเดล” วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมการปฐมนิเทศ และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงานผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนางสาววันวิสาข์ นามแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนางรสนา หลีน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ และภารกิจต่างๆที่จะมอบหมายให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ได้นำไปปฏิบัติในพื้นที่ “โคกหนอง นา โมเดล” ที่ตนเองได้สมัคร และสอบผ่านการคัดเลือกฯ ในพื้นที่แต่ละแห่งของจังหวัดจันทบุรี จำนวน 7 อำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอมะขาม และอำเภอเขาคิชฌกูฏ ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 43 คน ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

01 ธันวาคม 2563 /

17:57 น.

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้ นายธนู อนัญญพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี มอบหมาย นายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาววันวิสาข์ นามแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อสั่งการ และแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน สามารถนำไปปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

01 ธันวาคม 2563 /

17:17 น.