พช.จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน” อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

12 พฤษภาคม 2564 /

20:21 น.

พช.จันทบุรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2564 และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

30 เมษายน 2564 /

21:44 น.