พช.จันทบุรี ขับเคลื่อนวาระ”แก้จนคนจันท์” จับมือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมพุ่งเป้าแก้จนให้คนจันท์พ้นจนภายใน ปี 2565 

📣📣📣พช.จันทบุรี ขับเคลื่อนวาระ”แก้จนคนจันท์” [...]

อ่านต่อ

พช.จันทบุรี เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  

📣📣พช.จันทบุรี เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์ผู้นำ [...]

อ่านต่อ

พช.จันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ตามโครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3/2565

📣📣📣พช.จันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบ [...]

อ่านต่อ

พช.จันทบุรี ต้อนรับคณะกรรมาธิการด้านการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา ลงพื้นที่ดูงานกลุ่มเครื่องสำอางสมุนไพร Dewa by Kunthep ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจันทบุรี

📣📣📣พช.จันทบุรี ต้อนรับคณะกรรมาธิการด้านการพาณิชย์และอุต [...]

อ่านต่อ

พช.จันทบุรี ร่วมประชุมหารือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2565 และกิจกรรมสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬาเชื่อมสามัคคี ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

📣📣📣พช.จันทบุรี ร่วมประชุมหารือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติกา [...]

อ่านต่อ

พช.จันทบุรี เพิ่มศักยภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศจังหวัดจันทบุรีด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ควบคู่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจังหวัดจันทบุรี 

📣 พช.จันทบุรี เพิ่มศักยภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศจังหวัดจั [...]

อ่านต่อ

ชาวจันทบุรีร่วมใจแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าพื้นถิ่น สำหรับนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

✨️🦋ชาวจันทบุรีร่วมใจแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีประดิษฐ์ผ [...]

อ่านต่อ

จังหวัดจันทบุรี ขับเคลื่อนรวมใจ รวมพลังประดิษฐ์ผีเสื้อ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

🦋✨️จังหวัดจันทบุรี ขับเคลื่อนรวมใจ รวมพลังประดิษฐ์ผีเสื [...]

อ่านต่อ

พช.จันทบุรี ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

📌🏡พช.จันทบุรี ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงาน [...]

อ่านต่อ