21 พ.ค.63 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

21 พฤษภาคม 2563 /

17:16 น.

19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบโครงการขอรับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสะอาด อุดมศรีลาภ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

19 พฤษภาคม 2563 /

17:24 น.

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

18 พฤษภาคม 2563 /

15:19 น.

18 พ.ค.63 วันที่ เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม ฯ ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้ นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมผ่าน Video Conference ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

18 พฤษภาคม 2563 /

12:11 น.

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบาลของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 ผ่านห้องประชุมออนไลน์ (Sessioncall) กรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้ นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

14 พฤษภาคม 2563 /

15:14 น.

14 พ.ค.63 นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ร่วมปฏิบัติการตรวจติดตามฯ และให้ความรู้ผู้ประกอบการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังผ่อนคลายมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในรอบ 2

14 พฤษภาคม 2563 /

14:38 น.

นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และ นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ ปฐมนิเทศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ตามโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่(OTOP) ประจำปี 2563 ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

13 พฤษภาคม 2563 /

16:58 น.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายทชภณ คงวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างงานตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

08 พฤษภาคม 2563 /

09:22 น.

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของ ร.9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในการนี้ นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบ TV พช.

05 พฤษภาคม 2563 /

15:56 น.