พช.สอยดาว วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศิริศักดิ์ ผดุงโภค ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

03 December 2021 /

09:35 น.

พช.สอยดาว วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ จวงพันธ์ พัฒนาการอำเภอสอยดาว มอบหมายให้นางสร้อยสุดา แพทย์หลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี

02 December 2021 /

09:19 น.

พช.สอยดาว นายสมพงษ์ จวงพันธ์ พัฒนาการอำเภอสอยดาวร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด

27 November 2021 /

12:02 น.

พช.สอยดาว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ จวงพันธ์ พัฒนาการอำเภอสอยดาว มอบหมายให้นายมารุต เนินหาด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี

27 November 2021 /

11:43 น.