หนังสือที่ จบ 0019/ว 1907 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน (การคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564)

หนังสือที่ จบ 0019/ว 1907 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน (การคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564)

07 เมษายน 2564 /

15:15 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือที่ จบ 0019/ว 1610 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนนาชุมชนต้นรอบและปลายรอบการประเมินที่ 1 (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)

หนังสือที่ จบ 0019/ว 1610 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนนาชุมชนต้นรอบและปลายรอบการประเมินที่ 1 (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)

24 มีนาคม 2564 /

14:12 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือที่ จบ 0019/ว 1513 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2564

หนังสือที่ จบ 0019/ว 1513 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2564

18 มีนาคม 2564 /

16:25 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือที่ จบ 0019/ว 1514 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือที่ จบ 0019/ว 1514 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

18 มีนาคม 2564 /

16:17 น. /

ดาวน์โหลด