หนังสือที่ จบ 0019/ว 279 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หนังสือที่ จบ 0019/ว 279 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

15 มกราคม 2564 /

14:12 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด หนังสือที่ จบ 0019/ว 239 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่

ด่วนที่สุด หนังสือที่ จบ 0019/ว 239 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่

13 มกราคม 2564 /

15:39 น. /

ดาวน์โหลด