ดาวน์โหลด
21 กุมภาพันธ์ 2565 / 12.04 น.
หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว708 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคมทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว708 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคมทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด
21 กุมภาพันธ์ 2565 / 11.18 น.
หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว703 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรือง การดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว703 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรือง การดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2564 / 10.31 น.
หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 7452 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การพักชำระหนี้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019)

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 7452 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การพักชำระหนี้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019)