หนังสือที่ จบ 0019/ว 2017 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรื่อง มาตราการในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนังสือที่ จบ 0019/ว 2017 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรื่อง มาตราการในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

16 เมษายน 2563 /

15:56 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุดที่ จบ 0019/ว 1903 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ผ่าน Google Forms

หนังสือด่วนที่สุดที่ จบ 0019/ว 1903 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ผ่าน Google Forms

10 เมษายน 2563 /

10:31 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือที่จบ 0019/ว 1862 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน

หนังสือที่จบ 0019/ว 1862 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน

08 เมษายน 2563 /

15:34 น. /

ดาวน์โหลด