คำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด สพจ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด สพจ.จันทบุรี ลงวันที่ 17 เม.ย.62

คำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด สพจ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด สพจ.จันทบุรี ลงวันที่ 17 เม.ย.62

27 มิถุนายน 2562 /

15:59 น. /

ดาวน์โหลด