หนังสือที่ จบ 0019/ว 3797 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563

หนังสือที่ จบ 0019/ว 3797 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563

21 กรกฎาคม 2563 /

10:15 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ จบ 0019/ว 3120 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ด่วนที่สุด ที่ จบ 0019/ว 3120 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

15 มิถุนายน 2563 /

16:38 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือที่ จบ 0019/ว 2897 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรื่อง การรายงานแผน – ผล ตามโครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 2 การติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

หนังสือที่ จบ 0019/ว 2897 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรื่อง การรายงานแผน – ผล ตามโครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 2 การติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

04 มิถุนายน 2563 /

13:55 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือที่ จบ 0019/ว 1972 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง การรายงานแผน – ผล ตามโครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 กิจกรรมที่ 2 การติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

หนังสือที่ จบ 0019/ว 1972 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง การรายงานแผน – ผล ตามโครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 กิจกรรมที่ 2 การติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

15 เมษายน 2563 /

13:33 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ จบ 0019/ว 1916 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องมาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

หนังสือด่วนที่สุด ที่ จบ 0019/ว 1916 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องมาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

10 เมษายน 2563 /

17:11 น. /

ดาวน์โหลด