หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 5956 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 5956 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

25 สิงหาคม 2564 /

11:43 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 5199 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 5199 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

20 กรกฎาคม 2564 /

11:54 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 4839 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบาบาทสตรี พ.ศ2563 (ฉบับที่ 4) และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตราการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 4839 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบาบาทสตรี พ.ศ2563 (ฉบับที่ 4) และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตราการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

30 มิถุนายน 2564 /

11:34 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ 0019/ว 4238 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจพปี 2564 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ 0019/ว 4238 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจพปี 2564 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

02 มิถุนายน 2564 /

11:21 น. /

ดาวน์โหลด

การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธอบดีกรมการพัฒนาชุมชนในส่วรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธอบดีกรมการพัฒนาชุมชนในส่วรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

20 พฤษภาคม 2564 /

15:22 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ จบ 0019/ว 705 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

ด่วนที่สุด ที่ จบ 0019/ว 705 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

05 กุมภาพันธ์ 2564 /

10:40 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือที่ จบ 0019/ว 6779 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผัดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 3)

หนังสือที่ จบ 0019/ว 6779 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผัดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 3)

05 มกราคม 2564 /

13:37 น. /

ดาวน์โหลด