ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกจ้างเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) จำนวน 3 ตำแหน่ง ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกจ้างเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) จำนวน 3 ตำแหน่ง ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

06 ตุลาคม 2564 /

18:10 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 5956 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 5956 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

25 สิงหาคม 2564 /

11:43 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 5955 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง การรายงานผลการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 5955 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง การรายงานผลการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร

25 สิงหาคม 2564 /

11:42 น. /

ดาวน์โหลด