ดาวน์โหลด
21 พฤศจิกายน 2565 / 09.32 น.
หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 4898 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  เรื่อง ขอให้อำเภอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความกฎหมายน่ารู้ เรื่อง “สัญญากู้ยืมเงินหาย ฟ้องคดีได้หรือไม่”

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 4898 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขอให้อำเภอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความกฎหมายน่ารู้ เรื่อง “สัญญากู้ยืมเงินหาย ฟ้องคดีได้หรือไม่”

ดาวน์โหลด
21 พฤศจิกายน 2565 / 09.31 น.
หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 4896 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  เรื่อง การดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีหนี้ที่จะขาดอายุความ

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 4896 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีหนี้ที่จะขาดอายุความ

ดาวน์โหลด
21 พฤศจิกายน 2565 / 09.29 น.
หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 4897 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช 2ค.) ปี 2566

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 4897 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช 2ค.) ปี 2566

ดาวน์โหลด
18 พฤศจิกายน 2565 / 13.28 น.
หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 4877 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  เรื่อง อนุมัติโครงการตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ.2566

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 4877 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง อนุมัติโครงการตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ.2566

ดาวน์โหลด
18 พฤศจิกายน 2565 / 13.25 น.
หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 4875 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  เรื่องการจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ.2566

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 4875 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรื่องการจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ.2566