ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะของประชาชน ให้คำปรึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานในการจัดการข้อร้องเรียนเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน การรับข้อร้องเรียนร้องทุกข์จากผู้รับบริการหรือหน่วยงานที่ส่งข้อร้องเรียน การวิเคราะห์ ข้อร้องเรียน เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ การส่งข้อร้องเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามประเมินผล การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการยุติเรื่องร้องเรียน

ขอบเขตการให้บริการ

1) การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน

2) การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

3) การบริการให้คำปรึกษา

4) งานอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล

ช่องทางการเข้าถึงบริการ

1) ร้องเรียนด้วยตนเองของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ

2) ผ่านทาง โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 039-311565

3) กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ บริเวณหน้าห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

4) ส่งจดหมายมาที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

(Visited 1 times, 1 visits today)