ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางนันทนิษฐ์ สวัสดิ์ภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขลุง ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ในการเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปัจจัยสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจฐานราก โดยพิจารณาจากนโยบายการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ณ ชมรมท่องเที่ยวชุมชนตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อย (Focus Group) แลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็นจากผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การศึกษาดูงานประมงพื้นบ้าน (การเลี้ยงหอยนางรม) เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระยะต่อไป

03 ธันวาคม 2563 17:10 น.

นายธนู อนัญญพร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

เอกสาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนใสสะอาด สพจ.จันทบุรี 2562

มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ สพจ.