ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

วันที่ 17 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัด ให้มีการบริหารกองทุน ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มสมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ในปีบัญชี 2563 และโครงการประเภทเงินอุดหนุน ที่ได้รับอนุมัติ ปีบัญชี 2563 รวม 33 คน ณ ห้องทับทิมจันท์ 1 โรงแรมอีโค่อินน์จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

18 กันยายน 2563 21:34 น.

นายธนู อนัญญพร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

เอกสาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนใสสะอาด สพจ.จันทบุรี 2562

มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ สพจ.